Dane zamawiającego:Dane urządzenia:Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, przez HEX usługi informatyczne Łukasz Wasilkowski w celach realizacji usługi serwisowej. Administratorem Państwa danych jest HEX usługi informatyczne Łukasz Wasilkowski z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Cienista 6, 80-046 Gdańsk. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji umowy. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji jeżeli dane okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe oraz ich usunięcia.
Szczegóły RODO.REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE
Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem informacji zawartych na dostarczonym nośniku lub może przedstawić odpowiednie dokumenty uprawniające do ich przetwarzania.
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na nośniku danych w celu ich odzyskania.
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż cennik zamieszczony na stronie www.hex-serwis.pl nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
W przypadku przekroczenia danego pułapu cenowego, zleceniodawca zostanie o tym poinformowany przed wykonaniem usługi.
Firma HEX wyłącza udział swoich przedstawicieli w jakichkolwiek roszczeniach zleceniodawcy wobec osób i firm trzecich, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z otrzymanych wyników diagnozowania lub odtwarzania danych.
Firma HEX zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, w której posiadanie wejdzie podczas wykonywania usługi oraz do nieupubliczniania faktu korzystania przez zleceniodawcę z usług firmy.
Na życzenie Zleceniodawcy, firma HEX może podpisać indywidualną klauzulę zastrzeżenia i ochrony danych.
W przypadku wystawienia referencji, zleceniodawca udziela zgody na ich publikację.
Koszt transportu nośnika/nośników ponosi zleceniodawca.
Firma HEX nie ponosi odpowiedzialności za:
- legalność danych oraz programów znajdujących się na powierzonych przez zleceniodawcę nośnikach
- uszkodzenia nośników spowodowane awariami lub wadami ukrytymi mogącymi ujawnić się podczas diagnozy lub procesu odzyskiwania danych oraz za zniszczenia dokonane przez osoby i firmy trzecie
- utratę gwarancji w przypadku otwarcia nośnika w celu wykonania usługi
- spójność danych znajdujących się na przekazanym nośniku
- brak możliwości odzyskania danych
- zniszczenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem nośnika na czas transportu lub spowodowane przez firmy transportowe


DIAGNOZA
Firma HEX oferuje dwa tryby diagnozy - standardowy (do 14 dni roboczych) i specjalny (praca rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu nosnika, 24/7).
Diagnoza w trybie standardowym jest darmowa, jeżeli klient zleci firmie HEX odzysk danych lub gdy odzysk danych jest niemożliwy. Jeżeli odzysk danych jest możliwy, ale klient rezygnuje z usługi wówczas ponosi koszty przeprowadzonej diagnozy w wysokości 123 zł brutto.
Diagnoza w trybie standardowym jest odpłatna w szczególności gdy nośnik jest poważnie uszkodzony fizycznie lub gdy miała miejsce ingerencja osób lub firm trzecich.
Firma HEX zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.
Firma HEX w skomplikowanych przypadkach analizy lub w razie niemożliwości nabycia niezbędnych do jej wykonania części, podzespołów lub technologii, może wydłużyć czas wykonania analizy ponad określony w zleceniu.


ODZYSK DANYCH
O podjęciu lub nie, procedur odtworzenia danych zlecający decyduje po otrzymaniu wyników diagnozy.
Kopia danych zleceniodawcy jest przechowywana przez okres 14 dni od daty poinformowania o możliwości ich odbioru. Po tym okresie kopia jest bezpowrotnie niszczona.
W szczególnych przypadkach dane mogą być przechowane dłużej, wówczas zleceniobiorca będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za przechowanie danych.
Kopia danych odebrana przez zleceniodawcę jest bezpowrotnie niszczona po upływie 7 dni.
Nieodebranie nośnika przez 30 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o wyniku diagnozy, o odzyskaniu danych lub rezygnacji z usługi odzyskiwania danych, skutkuje utylizacją urządzenia.
Ze względu na ochronę własności intelektualnej i technik odzyskiwania danych, zleceniodawca zgadza się na przekazanie uszkodzonego nośnika po odzyskaniu danych na własność firmie HEX, jeśli zmieniano jakiekolwiek komponenty wewnętrzne lub ingerowano w strefę serwisową.
W przypadku konieczności zwrócenia nośnika, zleceniodawca zobowiązuje się ponieść koszt przywrócenia go do stanu sprzed odzyskiwania danych w wysokości 615 zł brutto. W przypadku niepowodzenia odzyskiwania danych nośnik zostaje zwrócony bez opłat.
Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik wskazany przez zleceniodawcę.
Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu.
Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.


USTALENIA KOŃCOWE
Powyższe warunki świadczenia usług zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie RP. Wszelkie spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, należy rozstrzygać w sądzie właściwym dla siedziby firmy HEX.